A: ( ) ( nǐ ) ( jiā ) ( yǒu ) ( jǐ ) ( gè ) ( chéng ) ( yuán ) ( )
何人家族ですか?
B: ( ) ( wǒ ) ( jiā ) ( yǒu ) ( wǔ ) ( gè ) ( chéng ) ( yuán ) ( ) ( bà ) ( ba ) , ( ) ( mā ) ( ma ) , ( ) ( gē ) ( ge ) , ( ) ( mèi ) ( mei ) ( hé ) ( wǒ ) ( )
うちは5人家族ですよ。父、母、兄、妹と私です。
A: ( ) ( nà ) ( nǐ ) ( fù ) ( mǔ ) ( qīn ) ( de ) ( gōng ) ( zuò ) ( shì ) ( shěn ) ( me ) ( )
ご両親のお仕事は何ですか?
B: ( ) ( bà ) ( ba ) ( shì ) ( lv̀ ) ( shī ) , ( ) ( mà ) ( ma ) ( shì ) ( yòu ) ( ér ) ( yuán ) ( lǎo ) ( shī ) ( )
父は弁護士で母は幼稚園の先生です。
A: ( ) ( zhè ) ( shì ) ( nǐ ) ( quán ) ( jiā ) ( de ) ( zhào ) ( piàn ) ( ma ) ( )
これはあなたの家族の写真?
B: ( ) ( shì ) ( de ) ( ) ( zhè ) ( shì ) ( wǒ ) ( bà ) , ( ) ( wǒ ) ( mā ) , ( ) ( wǒ ) ( gē ) , ( ) ( hái ) ( yǒu ) ( wǒ ) ( mèi ) ( )
ええ。これが父、母、兄そして妹です。
A: ( ) ( nǐ ) ( méi ) ( yǒu ) ( jiě ) ( jie ) ( ma ) ( )
お姉さんはいないの?
B: ( ) ( měi ) ( yǒu ) ( ) ( wǒ ) ( zhǐ ) ( yǒu ) ( yí ) ( gè ) ( gē ) ( ge ) ( hé ) ( yí ) ( gè ) ( mèi ) ( mei ) ( )
はい、いません。兄一人と妹一人だけです。
A: ( ) ( nǐ ) ( gē ) ( ge ) ( shì ) ( xué ) ( shēng ) ( ma ) ( )
お兄さんは学生ですか?
B: ( ) ( shì ) ( de ) ( ) ( wǒ ) ( gē ) ( shì ) ( dà ) ( xué ) ( shēng ) ( )
そうです。兄は大学生です。
A: ( ) ( nǐ ) ( meì ) ( mei ) ( yě ) ( shì ) ( dà ) ( xué ) ( shēng ) ( ma ) ( )
妹さんも大学生ですか?
B: ( ) ( bú ) ( shì ) ( ) ( tā ) ( hái ) ( shì ) ( gāo ) ( zhōng ) ( shēng ) ( )
いいえ、彼女はまだ高校生ですよ。