A: ( ) ( chū ) ( cì ) ( jiàn ) ( miàn )
( )
( wǒ ) ( xìng ) ( liú )
( )
はじめまして。劉と申します。
B: ( ) ( nǐ ) ( hǎo )
( )
( wǒ ) ( xìng ) ( yáng ) ( ) ( jiào ) ( měi ) ( huá )
( )
こんにちは。私は楊、楊美華です。
A: ( ) ( nǐ ) ( shì ) ( cóng ) ( nǎ ) ( lǐ ) ( lái ) ( de )
( )
出身はどちらですか?
B: ( ) ( wǒ ) ( shì ) ( cóng ) 广 ( guǎng ) ( zhōu ) ( lái ) ( de )
( )
( nǐ ) ( ne )
( )
広州です。あなたは?
A: ( ) ( wǒ ) ( shì ) ( cóng ) ( shàng ) ( hǎi ) ( lái ) ( de )
( )
( nǐ ) ( duō ) ( dà ) ( le )
( )
私は上海です。お幾つですか?
B: ( ) ( wǒ ) ( èr ) ( shí ) ( sì ) ( le )
( )
( xiàn ) ( zài ) ( wǒ ) ( shì ) ( dà ) ( xué ) ( shēng )
( )
( wǒ ) ( xué ) ( xí ) ( yào ) ( lǐ ) ( xué )
( )
24歳です。今は大学生で、薬学の勉強をしています。
A: ( ) ( duì ) ( duì )
( )
( nǐ ) ( dǎ ) ( suàn ) ( dāng ) ( yī ) ( shēng ) ( ma )
( )
そうですか。将来は医師になるつもりですか?
B: ( ) ( shì ) ( de )
( )
( shùn ) 便 ( biàn ) ( shuō ) ( yi ) ( xià )
( )
( nǐ ) ( de ) ( gōng ) ( zuò ) ( shì ) ( shén ) ( me )
( )
はい、そうです。ところであなたのお仕事は何ですか?
A: ( ) ( wǒ ) ( shì ) ( xiǎo ) ( xué ) ( lǎo ) ( shī )
( )
( qǐng ) ( duō ) ( guān ) ( zhào )
( )
私は小学校の教師をしています。よろしくお願いします。
B: ( ) ( nǎ ) ( lǐ ) ( nǎ ) ( lǐ ) ( qǐng ) ( duō ) ( guān ) ( zhào )
( )
こちらこそよろしくお願いします。