A: ( ) ( ràng ) ( wǒ ) ( men ) ( yī ) ( qǐ ) ( shāng ) ( tǎo ) ( wǒ ) ( men ) ( de ) ( xīn ) ( chān ) ( pǐn ) ( ba ) ( )
我々の新商品に関する会議を開きましょう。
B: ( ) ( zhè ) ( fèn ) ( wén ) ( jiàn ) ( shuō ) ( míng ) ( le ) ( shù ) ( mǎ ) ( xiàng ) ( jī ) ( de ) ( xīn ) ( jì ) ( huà ) ( )
こちらがデジカメの新企画に関する資料です。
C: ( ) ( gēn ) ( jù ) ( suǒ ) ( xiǎn ) ( shì ) , ( ) ( xīn ) ( de ) ( shù ) ( mǎ ) ( xiàng ) ( jī ) ( yǒu ) ( hěn ) ( duō ) ( de ) ( gōng ) ( néng ) ( )
資料によると新しい型のカメラは機能が多彩のようですね。
D: ( ) ( nǐ ) ( bù ) ( jué ) ( de ) ( bú ) ( tài ) ( hǎo ) ( cāo ) ( zuò ) ( ma ) ( )
操作が簡単ではないと思いませんか?
A: ( ) ( kǒng ) ( pà ) ( zhè ) ( ge ) ( chǎn ) ( pǐn ) ( de ) ( xiāo ) ( shòu ) ( liàng ) ( huì ) ( bú ) ( tài ) ( lí ) ( xiáng ) ( )
この製品は大量に売れるか不安ですね。
B: ( ) ( xiàn ) ( dài ) ( de ) 使 ( shǐ ) ( yòng ) ( zhě ) ( yāo ) ( qíu ) ( bù ) ( tóng ) ( de ) ( gōng ) ( zuò ) , ( ) ( suǒ ) ( yǐ ) ( wǒ ) ( men ) ( cái ) ( zuò ) ( le ) ( zhè ) ( yàng ) ( de ) ( gòu ) ( sī ) ( )
今日では多くのユーザーが多様な機能を求めています。だからこのコンセプトで作成したのです。
D: ( ) ( wǒ ) ( men ) ( zài ) ( tuī ) ( chū ) ( zhè ) ( xīn ) ( chǎn ) ( pǐn ) ( zhī ) ( qián ) ( yīng ) ( gāi ) ( yào ) ( zuò ) ( ge ) ( shì ) ( chǎng ) ( diào ) ( chá ) ( )
新商品を出す前にマーケットリサーチを行った方がよさそうですね。
A: ( ) ( wǒ ) ( zhàn ) ( tóng ) ( ) ( zài ) ( shuō ) , ( ) ( chéng ) ( běn ) ( shì ) ( kǎo ) ( lv̀ ) ( de ) ( zhòng ) ( yào ) ( yīng ) ( shù ) ( zhī ) ( yī ) ( )
そうですね。さらにコストも、考慮しなければならない重要な要素の1つです。
C: ( ) ( duì ) ( le ) , ( ) ( wǒ ) ( men ) ( gāi ) ( zěn ) ( me ) ( xuān ) ( chuán ) ( zhè ) ( ge ) ( xīn ) ( chán ) ( pǐn ) ( ne ) ( )
ところで新商品をどのように宣伝するのですか?
B: ( ) ( nà ) ( yě ) ( shì ) ( wǒ ) ( men ) ( xū ) ( yào ) ( zuò ) ( de ) ( jué ) ( dìng ) ( )
それも決める必要がある点ですね。
D: ( ) ( wǒ ) ( men ) ( yīng ) ( gāi ) ( shōu ) ( jí ) ( gèng ) ( duō ) ( de ) ( zī ) ( liào ) ( cái ) ( néng ) 使 ( sȟi ) ( wǒ ) ( men ) ( de ) ( jì ) ( huà ) ( chéng ) ( gōng ) ( )
プロジェクトを成功させるためにさらなる情報を収集すべきです。
C: ( ) ( shì ) ( shí ) ( hòu ) ( xià ) ( bān ) ( le ) ( ) ( wǒ ) ( men ) ( jīn ) ( tiān ) ( bù ) ( néng ) ( jiā ) ( bān ) ( )
もう業務終了時刻です。今日は残業できません。
B: ( ) ( hǎo ) ( ba ) , ( ) ( wǒ ) ( men ) ( xià ) ( zhōu ) ( zài ) ( tǎo ) ( lùn ) ( zhè ) ( ge ) ( kè ) ( tí ) ( ba ) ( )
了解です。この問題は次週議論を続けましょう。