A: ( ) ( nǐ ) ( huì ) ( shuō ) ( zhōng ) ( wén ) ( ma ) ( )
あなたは中国語を話せますか?
B: ( ) ( wǒ ) ( huì ) ( shuō ) ( yī ) ( diǎn ) ( er ) ( )
少し話せます。
A: ( ) ( nǐ ) ( shì ) ( zài ) ( nǎ ) ( er ) ( xué ) ( de ) ( zhōng ) ( wén ) ( )
どこで中国語を学びましたか?
B: ( ) ( wǒ ) ( shì ) ( zài ) ( zhōng ) ( guó ) ( xué ) ( de ) ( )
中国で学びました。
A: ( ) ( nǐ ) ( zài ) ( zhōng ) ( guó ) ( xué ) ( le ) ( duō ) ( jiǔ ) ( de ) ( shí ) ( jiān ) ( )
中国でどのくらいの期間勉強したのですか?
B: ( ) ( wǒ ) ( zài ) ( zhōng ) ( guó ) ( zhǐ ) ( xué ) ( le ) ( yī ) ( nián ) ( )
中国でたった1年勉強しただけですよ。
A: ( ) ( nǐ ) ( měi ) ( tiān ) ( xué ) ( duō ) ( jiǔ ) ( de ) ( shí ) ( jiān ) ( )
毎日どれくらい勉強しましたか?
B: ( ) ( wǒ ) ( meǐ ) ( tiān ) ( dà ) ( gài ) ( xué ) ( lìu ) ( ge ) ( xiǎo ) ( shí ) ( )
毎日ほぼ6時間勉強しました。
A: ( ) ( nǐ ) ( yí ) ( ge ) ( xīng ) ( qī ) ( yǒu ) ( jǐ ) ( jié ) ( kè ) ( )
週に何課くらい進みますか?
B: ( ) ( yí ) ( ge ) ( xīng ) ( qī ) ( yǒu ) ( èr ) ( shí ) ( jié ) ( kè ) ( )
1週間で20課です。
A: ( ) ( shàng ) ( kè ) ( shí ) ( dōu ) ( zài ) ( xué ) ( xí ) ( xié ) ( shěn ) ( me ) ( )
授業ではどんな勉強をしましたか?
B: ( ) ( tīng ) ( lì ) , ( ) ( yǔ ) ( fǎ ) , ( ) ( yuè ) ( dú ) ( hé ) ( huì ) ( huà ) ( )
リスニング、文法、リーディング、それに会話です。
A: ( ) ( nǐ ) ( wèi ) ( shěn ) ( me ) ( yào ) ( xué ) ( xí ) ( zhōng ) ( wén ) ( )
どうして中国語を勉強したいのですか?
B: ( ) ( yīn ) ( wèi ) ( wǒ ) ( xiǎng ) ( zài ) ( zhōng ) ( guó ) ( gōng ) ( zuò ) ( )
中国で仕事をしたいからですよ。