ピンイン音節表1


 aoeieraieiaoouanenangengong
bbabo   bai beibao banbenbangbeng 
ppapo   pai peipaopoupanpenpangpeng 
mmamome  maimeimaomoumanmenmangmeng 
ffafo     fei foufanfenfangfeng 
dda de  dai deidaodoudandendangdengdong
tta te  tai  taotoutan tangtengtong
nna ne  naineinaonounannennangnengnong
lla le  laileilaoloulan langlenglong
gga ge  gaigeigaogougangenganggenggong
kka ke  kai kaokoukankenkangkengkong
hha he  haiheihaohouhanhenhanghenghong
j               
q               
x               
zhzha zhezhi zhai zheizhaozhouzhanzhenzhangzhengzhong
chcha chechi chai  chaochouchanchenchangchengchong
shsha sheshi shai sheishaoshoushanshenshangsheng 
r  reri    raorouranrenrangrengrong
zza zezi zaizeizaozouzanzenzangzengzong
cca ceci cai caocoucancencangcengcong
ssa sesi sai saosousansensangsengsong

ピンイン音節表2


 iiaiaoieiouianiniangingiong
bbi biaobie bianbin bing 
ppi piaopie pianpin ping 
mmi miaomiemiumianmin ming 
f          
ddi diaodiediudian  ding 
tti tiaotie tian  ting 
nni niaonieniunianninniangning 
llilialiaolieliulianlinliangling 
g          
k          
h          
jjijiajiaojiejiujianjinjianjingjiong
qqiqiaqiaoqieqiuqianqinqianqingqiong
xxixiaxiaoxiexiuxianxinxianxingxiong
zh          
ch          
sh          
r          
z          
c          
s          

ピンイン音節表3


 uuauouaiueiuanuenuanguengüüeüanün
bbu            
ppu            
mmu            
ffu            
ddu duo duiduandun      
ttu tuo tuituantun      
nnu nuo  nuannun  nüe  
llu luo  luanlun  lüe  
gguguagouguaiguiguangunguang     
kkukuakoukuaikuikuankunkuang     
hhuhuahouhuaihuihuanhunhuang     
j         jujuejuanjun
q         ququequanqun
x         xuxuexuanxun
zhzhuzhuazhouzhuaizhuizhuanzhunzhung     
chchuchuachouchuaichuichuanchunchung     
shshushuashoushuaishuishuanshunshung     
rruruarou ruiruanrun      
zzu zou zuizuanzun      
ccu cou cuicuancun      
ssu sou suisuansun